zawieranie umów błędy

zawieraniu umów

Umowy zawieramy praktycznie każdego dnia i to w czasie wykonywania banalnych czynności. Tyle że najczęściej to umowy ustne, których znaczenie jest bagatelne i nie ma wpływu na nasze życie. Tyle że, raz na jakiś czas podpisujemy umowy o istotnym znaczeniu i niestety często popełniamy błędy, wynikające z naszego niezrozumienia. Niestety bywa tak, że są one na tyle poważne, że bez dobrego prawnika nie uda się nam rozwikłać problemów. Gdzie mylimy się najczęściej?

Zaliczka a zadatek

Język polski jest elastyczny i bardzo często wydaje nam się, że pewne słowa to tylko synonimy. Niestety, w umowach formalnych niekoniecznie jest tak samo, jak w mowie potocznej, która wiele „wybacza”. Zaliczka to zapłata części kwoty, która odliczana jest potem, już w trakcie transakcji, od ustalonej kwoty. Nie daje nam ona specjalnych gwarancji wykonania zadania, a jest tylko pewną formą rezerwacji. Zadatek natomiast to poważniejsze zobowiązanie. Gdy wpłacimy go wykonawcy, który np. wykonuje nam meble na zamówienie i wycofamy się z umowy, zadatek nam przepada. Jeśli od umowy odstąpi wykonawca, zwraca nam dwukrotność kwoty zadatku.

Termin dokonania płatności

Umowa ma to do siebie, że jedna ze stron jest zobowiązana do płatności. Warto pamiętać, że powinien być określony termin tej zapłaty. Czym innym jest bowiem wykonanie przelewu, a czym innym jego zaksięgowanie na koncie zleceniobiorcy. Niejasność w tym zakresie może być bardzo kosztowna i nie chodzi tu o zwykle niewielkie w takich sytuacjach odsetki, a o to, że może być to uznane za niedotrzymanie warunków umowy i oznaczać jej zerwanie, skutkujące np. przepadkiem zaliczki lub zadatku.

Zabezpieczenie płatności

Nie zawsze mamy całkowitą pewność, że kupujący zapłaci nam za dostarczony towar czy usługę. Dlatego warto zadbać o zabezpieczenie finansowe transakcji. Najlepiej by była to forma gwarancji bankowej, na której podstawie sprzedawca wystąpi do banku, w którym ma konto kupujący, o wypłatę należnej kwoty z konta bankowego kupującego. Tylko w tym przypadku sam zapis w umowie nie wystarczy, nawet jeśli kupujący zawrze ten paragraf o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Konieczne jest ustanowienie takiego zabezpieczenia w postaci odrębnego dokumentu notarialnego.

Termin wykonania

Niby proste, a wcale niełatwe, bo i tu bardzo ważna jest precyzja. Termin można określać na różne sposoby np. od daty zawarcia umowy, czyli w ciągu trzech miesięcy od jej podpisania lub też jako konkretną datę. Może on też zależeć od określonego zdarzenia, czyli np. budowa zostanie rozpoczęta po 30 dniach od uzyskania pozwolenia. Najgorsze, co może się zdarzyć to określenie niedokładne, np. po Wielkanocy. To już rodzi wątpliwości, o Wielkanoc którego roku, czy jakiego wyznania chodzi.

Odpowiedzialność za wady określonej w umowie rzeczy

Kodeks Cywilny stanowi, że sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu, który oferuje do sprzedaży. Tylko czasami trudno jest ponosić całkowitą odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli kupującemu brakuje wiedzy o potencjalnych wadach. Istnieje możliwość ograniczenia odpowiedzialności już na etapie umowy, w której sprzedający może zastrzec, że np. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Warunki zawarcia umowy

Można umówić się, że umowa zostanie zrealizowana po zapewnieniu określonych warunków przez każdą ze stron lub tylko jedną stronę. Może to być zdarzenie przyszłe, niedookreślone terminowo lub ogólnie niepewne, czyli na przykład umawiamy się na remont domu, który kupimy tylko pod warunkiem uzyskania kredytu.

Kary

Kara umowna ma dodatkowo zobowiązywać wykonawcę umowy do dotrzymania terminów wskazanych w dokumencie. Jej kwota jest umowna i nie musi zależeć od rozmiarów ewentualnej straty. Tylko aby ściągalność kary była skuteczna, zapis musi być precyzyjny. Jeśli napiszemy, że kara będzie naliczana w przypadku nieukończenia ułożenia płytek w rok od zakończenia budowy domu, niewiele uzyskamy. Trudno bowiem określić, co uznaje się za termin zakończenia budowy: wyjście ostatniego budowlańca, zejście z budowy jej kierownika czy uzyskanie warunków użytkowania domu.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *